Algemene voorwaarden

Downloaden als PDF

 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Verkoper. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van de Verkoper. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de Koper te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden steeds te wijzigen.

  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de Verkoper erkend.

  4. De Verkoper garandeert dat het verkochte product beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 2. Definities

  1. De Verkoper : de juridische entiteit die de webshop SURKLR uitbaat.

  2. De Koper : elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die op de webshop van SURKLR een koopovereenkomst afsluit.

  3. Overeenkomst : een koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper.

 3. Levering van artikelen die op voorraad zijn

  1. Sommige artikelen zijn uit voorraad beschikbaar. Dit staat uitdrukkelijk aangegeven bij het desbetreffend artikel op de webshop.

  2. Voor artikelen die op voorraad zijn geldt dat de levering plaatsvindt zolang de voorraad strekt.

  3. Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kan de Koper derhalve geen rechten ontlenen.

  4. De Verkoper zal, in het kader van de regels van de koop op afstand, bestellingen tenminste binnen 20 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de Koper binnen 20 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

  5. Alle leveringen zijn in principe af fabriek te 8510 Marke. Aan de leveringsplicht van de Verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de Verkoper de Koper verwittigt dat de gekochte goederen klaar staan om afgehaald te worden. De organisatie van transport naar het adres van een door de Koper aangeduide bestemmeling volgt desgevallend op de levering maar maakt hier geen deel van uit.   

 4. Levering van artikelen die niet op voorraad zijn

  1. Sommige artikelen zijn niet uit voorraad beschikbaar. Dit staat uitdrukkelijk aangegeven bij het desbetreffend artikel op de webshop.

  2. Artikelen die niet op voorraad zijn, worden geproduceerd op bestelling volgens de specificaties van de Koper. Het betreft geïndividualiseerde artikelen die, volgens de regels van verkopen op afstand, niet voor terugzending in aanmerking komen (zie punt 7).

  3. De productie van deze artikelen vangt pas aan nadat de Koper de orderbevestiging met gedetailleerde beschrijving van de gekochte artikelen, die hij   van de  Verkoper ontvangen heeft, voor akkoord aan de Verkoper heeft teruggestuurd. 

  4. De productietermijn bedraagt normaal 8 tot 12 werkweken. Indien er vertraging is of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan tijdig bericht. Gezien de artikelen op bestelling geproduceerd worden, ziet de Koper af van de mogelijkheid om de bestelling te annuleren wegens laattijdigheid.

  5. De Leveringstermijn is indicatief. Aan deze termijn kan de Koper derhalve geen rechten ontlenen.

  6. Alle leveringen zijn in principe af fabriek te 8510 Marke. Aan de leveringsplicht van de Verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de Verkoper de Koper verwittigt dat de gekochte goederen klaar staan om afgehaald te worden. De organisatie van transport naar het adres van een door de Koper aangeduide bestemmeling volgt desgevallend op de levering maar maakt hier geen deel van uit.

 5. Overeenkomst

  1. Een Overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door de Verkoper op haalbaarheid is beoordeeld.

  2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarden.

 6. Prijzen

  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de Verkoper tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt de Verkoper geen aansprakelijkheid.

  3. Alle aangeduide prijzen op de site zijn kleinhandelsprijzen in EURO en inclusief Belgische BTW. 

  4. De aangeduide prijzen zijn af fabriek te Marke en zijn derhalve exclusief de transportkost. 

 7. Transport

  1. De artikelen worden verkocht af fabriek te 8510 Marke. 

  2. Het transport van de gekochte artikelen naar een door de Koper opgegeven plaats van bestemming maakt geen deel uit van de Overeenkomst. 

  3. Het transport kan desgevallend op vraag van de Koper door de Verkoper geregeld worden. De kosten die hier aan verbonden zijn, worden geval per geval berekend en komen integraal ten laste van De Koper. Hier wordt een administratiekost van 1% van de verkoopprijs toegevoegd, met een minimum van 25 EUR ter dekking van de administratiekosten van de Verkoper. 

 8. Zichttermijn / herroepingsrecht

  1. Enkel bij de aankoop van artikelen die op voorraad zijn (zie punt 3) heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de Verkoper bekendgemaakte vertegenwoordiger.

  2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren (met de bedoeling dat het geretourneerde artikel opnieuw via de webshop te koop kan worden aangeboden), conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Verkoper. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het daartoe meegeleverde model van retourformulier.  Een extra exemplaar kan steeds per mail (info@surklr.com) met vermelding van bestelreferentie worden aangevraagd. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  4. Maakt de Koper gebruik van zijn retourrecht dan dient de Verkoper het gehele orderbedrag binnen 14 kalenderdagen na de retourmelding terug te storten. Daar de transportkosten geen deel uitmaken van de levering is de kost van het retourneren ten laste van de Koper.

  5. Indien de Koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

 9. Gegevensbeheer

  1. Indien de Koper een bestelling plaatst bij de Verkoper, worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van de Verkoper. De Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

  2. De Verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van hun persoonlijke gegevens.

  3. De Verkoper maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 10. Garantie

  1. De Verkoper garandeert dat de door hem verkochte artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

  2. De garantietermijn van de Verkoper bedraagt 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze dekt alle verborgen gebreken eigen aan het gekochte artikel die het gebruik en de betrouwbaarheid ervan verhinderen. De Verkoper is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de artikelen voor elke individuele toepassing die de Koper zichzelf voorhoudt, noch voor eventuele adviezen betreffende het gebruik of de toepassing van de artikelen.

  3. De garantie geldt niet indien: A) en zolang de Koper jegens de Verkoper in gebreke is; B) de Koper de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de Verkoper en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  4. De Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken. Als zichtbare gebreken worden beschouwd artikelen die verkeerd geleverd, ondeugdelijk of incompleet zijn. In dit geval dient de Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan de Verkoper) deze zichtbare gebreken uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering aan de Verkoper schriftelijk te melden. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het daartoe meegeleverde model van retourformulier.  Een extra exemplaar kan steeds per mail (info@surklr.com) met vermelding van bestelreferentie worden aangevraagd. Terugzending van de artikelen dient te geschieden met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Ingebruikname na constatering van zichtbare gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van zichtbare gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van zichtbare gebreken, doet dit recht tot klachtenmelding van zichtbare gebreken en terugzending geheel vervallen.

  5. Indien klachten van de Koper door de Verkoper gegrond worden bevonden, zal de Verkoper naar zijn keuze of de geleverde artikelen kosteloos vervangen of met de Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de Verkoper en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende artikelen, dan wel (naar keuze van de Verkoper) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

  6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 11. Aanbiedingen

  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de Koper, behoudt de Verkoper zich het recht om die aanvaarding binnen 3 werkdagen na ontvangst ervan te herroepen of daarvan af te wijken. Bij herroeping of afwijking heeft de Koper het recht zijn bestelling te annuleren. 

  3. Mondelinge toezeggingen verbinden de Verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  4. Aanbiedingen van de Verkoper gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

  5. De Verkoper kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de Koper had behoren te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 12. Afbeeldingen en specificaties

  1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. die op de webshop van de Verkoper gepubliceerd staan, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 13. Overmacht

  1. De Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover zijn verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de Verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

  3. De Verkoper behoudt zich in geval van overmacht het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  4. Indien de Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 14. Aansprakelijkheid

  1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten als gevolg van verkeerd aanwenden van de artikelen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 15. Eigendomsvoorbehoud

  1. Eigendom van alle door de Verkoper aan de Koper verkochte artikelen blijft bij de Verkoper zolang de Koper de vorderingen van de Verkoper uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de Koper de vorderingen van de Verkoper wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

  2. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

  3. De Koper geeft bij het aangaan van de Overeenkomst onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de Verkoper of een door de Verkoper aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de Verkoper zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich dan zullen bevinden en die artikelen aldaar mee te nemen.

  4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht de Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  5. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de Verkoper.

 16. Klachtenregeling, andere dan deze die vallen onder de garantieregeling

  1. De Verkoper behandelt eventueel geformuleerde klachten overeenkomstig de interne klachtenprocedure.

  2. Klachten moeten binnen 7 kalenderdagen na de vaststelling ervan door de Koper volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper.

  3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  5. Bij klachten dient de Koper zich allereerst te wenden tot de Verkoper. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Koper de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie, wiens uitspraak bindend is. Zowel de Verkoper als de Koper stemmen in met deze bindende uitspraak. Als aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie kosten verbonden zijn, dienen deze door de Koper betaald te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  6. Een klacht schort de verplichtingen van de Verkoper niet op, tenzij de Verkoper schriftelijk anders aangeeft.

 17. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

  1. Op alle Overeenkomsten of geschillen is het Belgisch recht van toepassing.

  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost volgens punt 16.5, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Kortrijk kennis, tenzij de Verkoper er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen.

 18.  CONTACT

SURKLR is een webshop van MPRA nv (BE 0629.754.583)

Hospitaalweg 1c, bus 2, 8510 Marke België

 

Contact:

 

056 225 699 (op werkdagen van 8u00 tot 17u00)

info@surklr.com